2021 Sydney Smith Senior Formal-1897-Edit_pp2021 Sydney Smith Senior Formal-1899-Edit_pp2021 Sydney Smith Senior Formal-1907-Edit_pp2021 Sydney Smith Senior Formal-1908-Edit-2_pp2021 Sydney Smith Senior Formal-1913-Edit_pp2021 Sydney Smith Senior Formal-1916-Edit_pp